گر صبر کنی ز غوره حلوا سازم
به کافه تقویم خوش آمدید.
لطفا یکی از گزینه ها را انتخاب فرمایید: